TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm part 1

Software Engineering curricula. Interpretation of how to build, assemble, consolidate and use. repair software is currently used. Curricula were collected from the lectures, small tips on the forums of information technology. Hope to bring you the useful information. | Giới thiệu công nghệ phần mềm 1 Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Nội dung o Lịch sử phát triển phần mềm và khủng hoảng phần mềm o Công nghệ phần mềm Khái niệm Mục đích Nguyên tắc o Chất lượng phần mềm o Phân loại phần mềm 2 1 Lịch sử phát triển phần mềm o 1946 máy tính điện tử ra đời o 1950 máy tính được thương mại hóa Phần mềm bắt đầu được phát triển o Những năm 1960 những thất bại về phát triển phần mềm sản phẩm phần mềm phức tạp nhiều lỗi tổ chức sản xuất giá thành tiến độ . o Người ta nói đến Khủng hoảng phần mềm 3 Lịch sử phát triển phần mềm o Từ thủ công đến công nghệ Chương trình nhỏ Dự án lớn không chuyên nghiệp chuyên nghiệp 1 người làm nhiều người làm người sử dụng người phát triển khách hàng nhà cung cấp 1 sản phẩm mã nguồn nhiều sản phẩm tiến trình phát triển đơn giản tiến trình phát triển phức tạp 01968 hội thảo khoa học đầu tiên về Công nghệ phần mềm 4 2 Khủng hoảng phần mềm o Về mặt sản phẩm chất lượng sản phẩm phần mềm không đáp ứng yêu cầu thực tế khó sử dụng không tin cậy khó bảo trì khách hàng không hài lòng Khủng hoảng phần mềm o Về mặt quản lý Kế hoạch không đánh giá đúng giá thành không đúng tiến độ chi phí phát triển chi phí bảo trì Về mặt pháp lý hợp đồng không rỏ ràng không chặt chẽ Nhân lực đào tạo giao tiếp Thiếu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm Thiếu quy trình quản lý 6