TAILIEUCHUNG - Nghị định số 13/2001/NĐ-CP

Nghị định số 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 13 2001 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13 2001 NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Nghị định này ban hành nhằm bảo hộ quyền lợi của các tổ chức cá nhân chọn tạo hoặc có quyền thừa kế hợp pháp các giống cây trồng mới trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm giống cây nông nghiệp và giống cây lâm nghiệp trong Nghị định này được gọi là giống cây trồng mới khuyến khích tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư chọn tạo sử dụng giống cây trồng mới góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn. 2. Nghị định này quy định các nguyên tắc điều kiện được cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới gọi tắt là Văn bằng bảo hộ trình tự thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ đình chỉ huỷ bỏ Văn bằng bảo hộ quản lý Nhà nước và xử phạt liên quan đến bảo hộ giống cây trồng mới. 3. Giống cây trồng mới của các tổ chức cá nhân thuộc các nước cùng Việt Nam ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 4. Giống cây trồng mới do tổ chức cá nhân trong nước chọn tạo có liên quan đến lợi ích của quốc gia cần bảo mật được thực hiện theo quy định riêng của Nhà nước. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Giống cây trồng là nhóm cây trồng trong cùng một cấp thấp nhất về phân loại thực vật nhóm cây trồng đó cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây a Nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định b Phân biệt được với bất kỳ nhóm cây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN