TAILIEUCHUNG - Quyết định số 235/QĐ-TTg

Quyết định số 235/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 235 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 235 QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TỔNG THỂ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 07 2000 NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005 Căn cứ Quyết định số 81 2001 QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58- CT TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Dự án tổng thể ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008 với những nội dung sau đây I. MỤC TIÊU 1. Đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở PMNM góp phần bảo vệ bản quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng của Việt Nam. 2. Hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong ứng dụng và phát triển PMNM. 3. Tạo được một số sản phẩm công nghệ thông tin CNTT đặc thù phù hợp với điều kiện và yêu cầu ứng dụng trong nước trên cơ sở PMNM. II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA Dự ÁN 1. Các nhiệm vụ chính a Xây dựng các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở. - Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển PMNM để thu hút các cơ sở giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học tham gia vào việc đào tạo và nghiên cứu phát triển PMNM khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài cũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN