TAILIEUCHUNG - Đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên trong học phần phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán theo hướng tiếp cận năng lực

Bài viết đề xuất định hướng đổi mới quá trình kiểm tra, đánh giá sinh viên trong môn học cả về nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá. Đồng thời bài viết phân tích những điều kiện cần thiết cho việc đổi mới đó về phía giảng viên, sinh viên cũng như cơ sở vật chất, sĩ số lớp học. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 29-32 ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TOÁN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Đỗ Kim Dung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày nhận bài: 25/11/2016; ngày sửa chữa; 14/12/2016; ngày duyệt đăng: 22/12/2016. Abstract: Based on training objectives towards competence development for Primary Education of Faculty of Primary Education at Hanoi National University of Education and viewpoints of integrated teaching, this article proposes some orientations of innovation of testing and assessing students in teaching module “Method of organizing learning activities for preschool children to familiarize with mathematics”. Also, the article analyses requirements for the innovation of teaching contents and methods as well as material facilities. Keywords: Assessment, student, preschool, competence, mathematics. 1. Cơ sở xác định định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên theo năng lực trong học phần Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán - Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá (KT, ĐG) sinh viên (SV) theo tiếp cận năng lực (NL) trong học phần cần lấy quan điểm xem xét năng lực của SV là hệ thống tổng hòa kiến thức - kĩ năng (KN) - hành vi và thái độ, phẩm chất đạo đức đặt trong bối cảnh cụ thể làm quan điểm chỉ đạo. Theo đó, đánh giá kết quả học tập SV phải căn cứ vào kết quả hoạt động của SV một cách toàn diện và chú trọng vthuào khả năng vận dụng kiến thức, KN học phần phương pháp (PP) tổ chức hoạt động (HĐ) cho trẻ mầm non làm quen với toán (LQVT) vào các tình huống, hoàn cảnh nhất định. - KT, ĐG kết quả học tập bộ môn cần dựa vào định hướng xây dựng khung chương trình đào tạo cử nhân GDMN theo hướng phát triển năng lực của khoa Giáo dục mầm non (GDMN) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN). - Việc đánh giá SV cũng cần kết hợp hướng vào 4 nhóm năng lực của người học cần đạt theo khung NL của UNESCO, bao gồm: - NL nhận thức:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN