TAILIEUCHUNG - Thông tư 03/2000/TT-BTS

Thông tư 03/2000/TT-BTS về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ba hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 cuat Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản | BỘ THUỶ SẢN Số 03 2000 TT-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 03 2000 TT-BTS NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU r THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ THUỶ SẢN Ngày 30 8 2000. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg. Ngày 15 8 2000 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tiếp Quyết định số 95 2000 QĐ-TTg về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu. Khoản 2 Điều 19 của Quy chế quy định Các Bộ quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng quản lý các yêu cầu cụ thể liên quan đến sử dụng và bảo quản đối với hàng hoá riêng biệt thuộc phạm vi ngành phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt . . Thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá Bộ Thuỷ sản hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn thống nhất đối với hàng hoá thuỷ sản như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Việc ghi nhãn hàng hoá thuỷ sản lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu phải theo quy định chung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu sau đây gọi tắt là Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 và Quyết định số 95 2000 QĐ-TTg ngày 15 8 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34 1999 TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ sau đây gọi tắt là Thông tư số 34 . 2. Phạm vi điều chỉnh Các nhóm hàng hoá thuỷ sản có bao gói thương phẩm sau đây khi lưu thông phải thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Thông tư này a Thực phẩm chế biến có nguồn gốc từ động vật và thực vật thuỷ sản hoặc có thành phần đặc trưng là động vật và thực vật thuỷ sản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN