TAILIEUCHUNG - Các quy định về mức phí giới thiệu việc làm

Ngày 07/08/2007 Chính phủ đã ban hành nghị định số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm, theo đó mức thu phí giới thiệu việc làm được quy định như sau: | Các quy định vê mức phí giới thiệu việc làm Ngày 07 08 2007 Chính phủ đã ban hành nghị định số 95 2007 TTLT BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm theo đó mức thu phí giới thiệu việc làm được quy định như sau Stt Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính Mức thu đồng Trung tâm giới thiệu việc làm Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm 1 Tư vấn Cho người lao động Lần người Không thu Không quá Cho người sử dụng lao động Lần người Không quá Không quá 2 Giới thiệu việc làm Cho người lao động Người được tuyển Không thu Không quá Cho người sử dụng lao động Người được tuyển Không quá 20 tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động Không quá 20 tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động 3 Cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động Cho người lao động Người được tuyển Không thu Không quá 20 tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động Cho người sử dụng lao động Người được tuyển Không quá 30 tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động Không quá 30 tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động 2. Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí giới thiệu việc làm gồm tiền lương cấp bậc chức vụ và phụ cấp khu vực phụ cấp chức vụ nếu có không bao gồm tiền làm thêm giờ tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. 3. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương tổ chức giới thiệu việc làm quy định mức thu cụ thể đối với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp với trình độ của người lao động lao động phổ thông lao động có nghề lao động có trình độ cao đẳng lao động có trình độ trung cấp lao động có trình độ đại học. địa bàn giới thiệu việc làm trong tỉnh ngoài tỉnh. số lượng lao động được giới thiệu. nhưng không được vượt quá mức thu quy định nêu trên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN