TAILIEUCHUNG - Quyết định số 26/2004/QĐ-UB

Quyết định số 26/2004/QĐ-UB về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Thăng Long do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 26 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi ngày 21 6 1994 Căn cứ Qui chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 4 1997 Căn cứ vào văn bản số 7902 BKH KCNngày 8 12 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Điều lệ mẫu Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội tại Tờ trình số 14 ngày 25 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Thăng Long QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê chuẩn và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Thăng Long đóng tại huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội gồm 12 chương 68 điều kèm theo Quyết định định này. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành phố Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Thủ trường các Sở Ngành có liên quan Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Giám đốc Công ty Khu công nghiệp Thăng Long Giám đốc các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG Ban hành kèm theo Quyết định số 26 2004 QĐ-UB ngày 23 02 2004 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Điều lệ này quy định cụ thể việc quản lý và điều hành Khu công nghiệp Thăng Long sau đây gọi tắt là Khu công nghiệp được Chính phủ cho phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư số 1845 CP do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 22 02 1997. Điều 2 Việc quản lý và điều hành Khu công nghiệp Thăng Long được phân định như sau 1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sau đây được gọi tắt là Ban Quản lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN