TAILIEUCHUNG - Nghị định số 27/2004/NĐ-CP

Nghị định số 27/2004/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 27 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 1 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27 2004 NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 30 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Đổi tên Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tên tiếng Anh Vietnamese Academy of Science and Technology . 2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 30 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và có những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chiến lược quy hoạch các chương trình kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm các dự án quan trọng của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức thực hiện chiến lược quy hoạch kế hoạch sau khi được phê duyệt. 2. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ tham gia hoạch định chính sách phát triển khoa học - công nghệ giáo dục - đào tạo bảo vệ tài nguyên và môi trường của đất nước. 3. Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên điều kiện tự nhiên và môi trường để cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của cả nước và của các vùng lãnh thổ. 4. Tổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN