TAILIEUCHUNG - Xử lý phần update trong datalist

Tài liệu tham khảo về lập trình cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ | xử lý phần update trong datalist Nguồn protectedvoid dlChiTietSach_UpdateCommand object source DataListCommandEventArgs e Bc 1 Khai bo TextBox txt newTextBox Label lb newLabel string TenSach MaDanhMuc NXB TacGia Gia TomTatNoiDung UrlAnh GhiChu MaSach Bc 2 Ly gi tr cc textbox truyn cho bin txt TextBox txtTenSach TenSach Tng t cho 8 bin cn li txt TextBox txtMaDanhMuc MaDanhMuc txt TextBox txtNXB NXB txt TextBox txtTacGia TacGia txt TextBox txtGia Gia txt TextBox txtTomTat TomTatNoiDung txt TextBox txtUrlAnh UrlAnh txt TextBox txtGhiChu GhiChu lb Label lbMaSach MaSach Bc 3 TenSach TenSach MaDanhMuc MaDanhMuc NXB NXB TacGia TacGia Gia Gia TomTatNoiDung TomTatNoiDung UrlAnh UrlAnh GhiChu GhiChu MaS ach MaSach Bc 4 -1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN