TAILIEUCHUNG - Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ | BỘ khoa học và CÔNG NGHỆ Số 04 2010 TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 06 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49 2009 NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 49 2009 NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49 2009 NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ đối với tổ chức cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 49 2009 NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ dưới đây gọi tắt là Nghị định 49 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả a Hình thức xử phạt trục xuất Hình thức xử phạt trục xuất áp dụng theo quy định tại Điều 15 và Điều 31 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. b Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép chuyển giao công nghệ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép chuyển giao công nghệ dưới đây gọi tắt là Giấy phép áp dụng đối với tổ chức cá nhân đã được cấp Giấy phép để chuyển giao một hoặc một số công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép. Hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN