TAILIEUCHUNG - Quyết định 40/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 40/2003/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 40 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 40 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây 1. TCVN 6386 1998 Codex Stan 3 - 198 Cá hồi đóng hộp . 2. TCVN 6389 1998 Codex Stan 90 - 1981 Thịt cua đóng hộp 3. TCVN 5107 - 93 Nước mắm 4. TCVN 5526 - 91 Nước mắm - Chỉ tiêu vi sinh 5. TCVN 5501 - 91 Nước uống - Yêu cầu kỹ thuật 6. TCVN 5502 - 91 Nước sinh hoạt - Yêu cầu kỹ thuật. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bùi Mạnh Hải Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN