TAILIEUCHUNG - Thông Tư Liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC

Thông Tư Liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án do Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành | BỘ TƯ PHÁP-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Số 12 2001 TTLT-BTP-VKSNDTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐICAO SỐ 12 2001 TTLT-BTP-VKSTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Để áp dụng một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác thi hành án dân sự Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự như sau I. CÁCH XÁC ĐỊNH VIỆC THI HÀNH ÁN 1. Để thống nhất cách lập hồ sơ thống kê thi hành án nay quy định mỗi quyết định thi hành án được coi là một việc thi hành án. Đối với bản án quyết định có hiệu lực thi hành của Toà án sau đây gọi chung là bản án quyết định Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể ra một hoặc nhiều quyết định thi hành án cụ thể là a. Đối với những bản án quyết định có nhiều khoản trong đó có một hoặc nhiều khoản thuộc diện chủ động và một hoặc nhiều khoản thuộc diện thi hành theo đơn yêu cầu thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra một quyết định thi hành án chung cho tất cả các khoản thuộc diện chủ động thi hành án còn đối với các khoản thi hành theo đơn yêu cầu thì tuỳ từng trường hợp căn cứ vào số lượng đơn yêu cầu thi hành án Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể ra một hoặc nhiều quyết định thi hành án. b. Đối với bản án quyết định theo đó có nhiều người có quyền nghĩa vụ liên đới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra một quyết định thi hành án chung cho những người có quyền nghĩa vụ liên đới 2. Những trường hợp sau được xác định là việc chưa có điều kiện thi hành án a. Người phải thi hành án không có tài sản thu nhập hợp pháp để thi hành án b. Người phải thi hành có tài sản nhưng có giá trị nhỏ không đáng kể để thi hành án c. Người phải thi hành án chỉ có tài sản đã bị kê biên phát mại nhưng không bán được mà người được thi hành án không đồng ý nhận để thi hành án và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN