TAILIEUCHUNG - Thông tư 86/2000/TT-BTC

Thông tư 86/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo quy định của Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 86 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86 2000 TT-BTC NGÀY J6 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH VÀ ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM THEO QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37 2000 QĐ-TTG NGÀY 24 3 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Căn cứ Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu hiện hành Căn cứ Quyết định số 37 2000 QĐ-TTg ngày 24 3 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm áp dụng cho tàu biển tấn động cơ đốt trong cỡ nhỏ dưới 30 mã lực máy thu hình màu Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm như sau I- PHẠM VI ÁP DỤNG 1- Sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hưởng chính sách hỗ trợ về tài chính theo quy định của Quyết định số 37 2000 QĐ-TTg ngày 24 3 2000 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm tàu biển tấn động cơ đốt trong cỡ nhỏ dưới 30 mã lực máy thu hình màu. Các sản phẩm này phải mang thương hiệu Việt nam và được sản xuất tại Việt nam. 2- Đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế theo quy định của Quyết định số 37 2000 QĐ-TTg ngày 24 3 2000 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm a Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm bao gồm - Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam - Chủ trì triển khai thực hiện dự án sản xuất sản phẩm tàu biển tấn. - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - Chủ trì triển khai thực hiện dự án sản xuất sản phẩm động cơ đốt trong cỡ nhỏ dưới 30 mã lực. - Công ty điện tử Hà Nội - Chủ trì triển khai thực hiện dự án sản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    12    0    15-01-2021