TAILIEUCHUNG - Quyết định 38/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 38/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 38 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 38 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị đinh số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 30 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây 1. TCVN 7343 2003 Xe máy - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu - Yêu cầu kỹ thuật 2. TCVN 7344 2003 Xe máy - Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đất phát ra một chùm sáng gần loại đơn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 3. TCVN 7345 2003 Xe máy - Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt phát ra chùm sáng xa và chùm sáng gần - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 4. TCVN 7346 2003 Xe máy - Đèn chiếu sáng phía trước lắp đèn sợi đốt halogen HS2 - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 5. TCVN 7347 2003 Cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ 6. TCVN 7348 2003 MÔ tô xe máy - ác quy chì - a xít 7. TCVN 7349 2003 Mô tô xe máy - Phương pháp thử gia tốc 8. TCVN 7350 2003 Mô tô xe máy - Phương pháp thử khả năng chạy theo đà 9. TCVN 7351 2003 Mô tô xe máy - Phương pháp thử khả năng vượt dốc 10. TCVN 7352 2003 Mô tô xe máy - Phương pháp thử chạy trên đường 11. TCVN 7353 2003 Mô tô xe máy- Phương pháp đó kích thước và khối lượng 12. TCVN 7354 2008 Mô tô xe máy hai bánh - Tay lái - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 13. TCVN 7355 2003 Mô tô xe máy - Động cơ - Danh mục chỉ tiêu chất lượng 14. TCVN 7356 2003 Mô tô xe máy hai bánh - Tiêu thụ nhiên liệu - Giới hạn lớn nhất cho phép 15. TCVN 7357 2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN