TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg

Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa khọc và kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 14 2000 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 8 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẦY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam gọi tắt là Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Liên hiệp Hội bao gồm các Hội khoa học và kỹ thuật ngành Trung ương các Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là các Hội thành viên tự nguyện gia nhập Liên hiệp Hội. Với chức năng nhiệm vụ tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài điều phối hoạt động của các Hội thành viên nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi thành lập đến nay Liên hiệp Hội đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động có hiệu quả góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT TW ngày 11 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm phát huy hơn nữa vai trò chính trị - xã hội và tiềm lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 1. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tham gia đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động khoa học công nghệ môi trường và các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành những quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN