TAILIEUCHUNG - Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 37 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 37 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG J2 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI XE MÁY HAI BÁNH ĐỘNG CƠ VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỢC SẢN XUẤT LẮP RÁP TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 86 CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa Căn cứ Quyết định số 147 2002 QĐ-TTg ngày 25 10 2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đạn 2003 - 2005 Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1665 CP-KTTH ngày 25 12 2002 về việc tăng cường quản lý chất lượng và giá tính thuế đối với xe máy động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1699 CP-KTTH ngày 31 12 2002 về việc triển khai các biện pháp quản lý nhập khẩu sản xuất lắp ráp và lưu hành xe máy năm 2003 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Vụ trưởng Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định và quản lý chất lượng sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh động cơ và phụ tùng được sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu . Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cục Sở hữu trí tuệ Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định Công nghệ tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT