TAILIEUCHUNG - Nghị định số 158/2003/NĐ-CP

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 158 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 158 2003 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02 1997 QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 07 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Điều 2. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá dịch vụ kể cả dịch vụ mua của tổ chức cá nhân ở nước ngoài dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị định này. Điều 3. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam không phân biệt ngành nghề hình thức tổ chức kinh doanh sau đây gọi là cơ sở kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá mua dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng từ nước ngoài sau đây gọi là người nhập khẩu . Điều 4. Đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm 1. Sản phẩm trồng trọt bao gồm cả sản phẩm rừng trồng chăn nuôi thuỷ sản hải sản nuôi trồng đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức cá nhân tự sản xuất trực tiếp đánh bắt bán ra. ưCác sản phẩm mới qua sơ chế thông thường quy định tại khoản này là các sản phẩm mới được phơi sấy khô ướp đông làm sạch bóc vỏ mà chưa được chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khác. 2. Sản phẩm là giống vật nuôi giống cây trồng bao gồm trứng giống con giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN