TAILIEUCHUNG - Quyết định số 940/2003/QĐ-BCA(A11)

Quyết định số 940/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành | BỘ CÔNG AN Số 940 2003 QĐ-BCA A11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 940 2003 QĐ-BCA NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 12 2000 Căn cứ Nghị định số 37 1998 NĐ-CP ngày 09 6 1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 3 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính gồm những tin trong phạm vi sau 1. Chủ trương chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Tài chính chưa công bố. Chiến lược quy hoạch kế hoạch và định hướng phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc ngành Tài chính chưa công bố 2. Thông tin tổng hợp về kiểm kê tài sản đánh giá tài sản cố định của các ngành địa phương. Các thông tin về vốn và tài sản của các doanh nghiệp nhà nước chưa công bố 3. Tài liệu số liệu về vay và trả nợ nước ngoài viện trợ cho nước ngoài chưa công bố 4. Thông tin trao đổi về đối tượng nộp thuế giữa các nhà chức trách có thẩm quyền theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước 5. Hệ thống mạng lưới kho dự trữ quốc gia và kế hoạch bảo vệ 6. Tình hình thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia và những số liệu liên quan đến việc đánh giá số lượng chất lượng giá trị vật tư hàng hóa dự trữ quốc gia hàng năm 7. Kế hoạch hàng năm về dự trữ quốc gia số liệu vật tư hàng hóa nhập kho xuất kho và số liệu quyết toán vốn phí hàng năm. Tài liệu kiểm tra thanh ta dự trữ quốc gia ở các Bộ ngành 8. Phát minh sáng chế giải pháp hữu ích bí quyết nghề nghiệp quan trọng trong việc bảo quản vật tư hàng hóa dự trữ quốc gia chưa công bố 9. Các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về định hướng điều hành giá cả hàng hóa dịch vụ quan trọng trong từng thời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN