TAILIEUCHUNG - Thông tư số 15/2000/TT-BYT

Thông tư số 15/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 2000 TT-BYT Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 15 2000 TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG THỰC PHẨM Thực hiện khoản 2 Điều 19 Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ và Khoản 2 mục IV Thông tư số 34 TT-BTM ngày 15 12 1999 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định trên căn cứ Quyết định số 4196 1999 QĐ-TTg ngày 29 12 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế hướng dẫn việc ghi nhãn đối với hàng thực phẩm như sau 1. Việc ghi nhãn đối với hàng hoá là thực phẩm phải thực hiện theo Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34 TT-BTM ngày 15 12 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178 1999 QĐ-TTg. 2. Việc ghi nhãn đối với hàng thực phẩm ngoài những Quy định tại Điểm 1 của Thông tư này phải thực hiện những nội dung bắt buộc sau . Cách ghi trên nhãn chất phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm được quy định như sau a. Tên nhóm với tên chất phụ gia ví dụ chất tạo nhũ natripolyphophat hoặc với mã số quốc tế của chất phụ gia mã số được đặt trong ngoặc đơn ví dụ Chất tạo nhũ 452i . b. Riêng các phụ gia là hương liệu chất tạo ngọt chất tạo màu cần ghi thêm tự nhiên nhân tạo hay tổng hợp ví dụ chất tạo màu nhân tạo 160i hay chất tạo màu tổng hợp beta-apo-8 axit carotenoic metyl. . Mọi thực phẩm được sản xuất chế biến từ các nguyên liệu được tạo ra từ công nghệ gen và thực phẩm sử dụng công nghệ gen phải ghi nhãn bằng tiếng Việt với dòng chữ Có sử dụng công nghệ gen . . Thực phẩm được sản xuất chế biến bảo quản có sử dụng kỹ thuật chiếu xạ phải ghi nhãn bằng tiếng Việt với dòng chữ Thực phẩm chiếu xạ hoặc trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN