TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn. Ví dụ: Thành phần cơ bản của HST hoàn chỉnh Sinh vật sản xuất (hay tự dưỡng) Chủ yếu là thực vật xanh Có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng nhờ quá trình quang hợp; Năng lượng này tập trung vào các hợp chất hữu cơ-glucid, protid, lipid, tổng hợp từ các chất khoáng (các chất vô cơ có trong môi trường). g sốn. | 3 19 2011 CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔI TRƯỚNG Tuần 2 12-13 3 2011 Khoa học Môi Trường OKhoa học Môi trường Environmental Science là môn khoa học nghiên cưu các thành phàn cua môi trương nước đát không khí và các tác đông cua con ngưới đên các thánh phán môi trướng. Cán Bô Giáng Dạy TS. VÕ LÊ PHÚ Bô Môn Quản Lý Môi Trường - Khoa Môi Trường TRƯỚNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA volephu@ Khoa học Quản lý Môi Trường QKhoa học quản lý Môi trường Science of Environmental Management lá khôá hôc nghiên cưu vê các cách tiêp cán hôặc cách thức quán lý môi trướng nhám tránh các tác đông tiêu cực dô côn ngưới gáy rá. Các cách thưc phướng pháp quán lý môi trướng báô gôm -Các công cụ chính sách pháp luật -Các công cụ kinh tế -Các công cụ khoa học công nghệ -Các công cụ giáo dục CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ SINH THÁI Khái niêm cớ bán quần thể quần xã hệ sinh thái Các thánh phán củá hê sinh thái Chuôi thưc án lưới thưc ăn Các thánh phán cớ bán củá hê sinh thái ôôán chỉnh 1 3 19 2011 KHÁI NIỆM VỀ SINH THÁI KHÁI NIỆM VỀ SINH THÁI Các Khái niệm Cơ Bản OQuần thể là một nhóm cá thể của một loài sống trong một khoảng không gian xác định có nhiều đặc điể m đặc trưng cho cả nhóm chứ không phải cho từng cá thể của nhóm . Odum 1971 . Hoặc quần thể là một nhóm cá thể của cùng một loài sống trong cùng một khu vực Alexi Sharov 1996 . Quần xã community bao gồm các quần thể của nhiều loài khác nhau loài có vai trò quyết định sự tiến hóa của quần xã là loài ưu thế sinh thái. 9Qu ân xã sinh vật là tập hợp các sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sinh sống trên một khu vực nhất định. Khu vực sinh sống của quần xã được gọi là sinh cảnh. Như vậy sinh cảnh là môi trường vô sinh. Hệ SINH THÁI Thành phần của hệ sinh thái Tập hợp các sinh vật cùng với các mối quan hệ khác nhau giữa các sinh vật đó và các mối tác động tương hỗ giữa chúng với môi trường với các yếu tố vô sinh tạo thành một hệ thống sinh thái-ecosystem gọi tắt là hệ sinh thái. Hệ sinh thái là hệ chức năng gồm có quần xã .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG