TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ NỘI VỤ Số 02 2003 TTLT-BCN-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP - BỘ NỘI VỤ SỐ 02 2003 TTLT-BCN-BNV NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUANCHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP Ở ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Nghị đính số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 45 2003 NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về công nghiệp ở địa phương như sau I. SỞ CÔNG NGHIỆP 1. Vị trí và chức năng Sở công nghiệp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành cơ khí luyện kim hoá chất bao gồm cả hoá dược điện dầu khí nếu có khai thác khoáng sản vật liệu nổ công nghiệp công nghiệp tiêu dùng công nghiệp thực phẩm công nghiệp chế biến khác quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Pháp luật. Sở công nghiệp chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công nghiệp. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn . Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định chỉ thị về quản lý các hoạt động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Pháp luật. . Trình Bộ Công nghiệp thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp cả nước quy hoạch phát triển công nghiệp thep vùng lãnh thổ và quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN