TAILIEUCHUNG - Quyết định số 235/2003/QĐ-UB

Quyết định số 235/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 235 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 22 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-EUREKA THUỘC THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Xét đề nghị của Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại văn bản số 622 TV ngày 01 tháng 9 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 128 TCCQ ngày 03 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka nhằm mục đích huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chăm lo tạo điều kiện khuyến khích động viên sinh viên trên địa bàn thành phố say mê nghiên cứu khoa học phát triển tài năng góp phần phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Quỹ có tư cách pháp nhân có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động. Trụ sở của Quỹ đặt tại số 1 Phạm Ngọc Thạch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Điều Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka hoạt động theo nguyên tắc Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tự tạo nguồn vốn tự trang trải các chi phí hoạt động. Nguồn vốn của Quỹ được hình thành trên cơ sở tài trợ ủng hộ tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước các đơn vị đặt hàng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và ngân sách Nhà nước hỗ trợ ban đầu. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài chánh-Vật giá. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về mọi hoạt động của Quỹ. Điều Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka chịu sự lãnh đạo của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có Hội đồng Quản trị để điều hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN