TAILIEUCHUNG - Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 38 2002 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN SỐ 38 2002 QĐ-BVHTT NGÀY 30 THÁNG J2 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT PHIM VÀ THẨM QUYỀN THỦ TỤC DUYỆT PHIM BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định 81 CP ngày 8 11 1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin Căn cứ Nghị định 48 CP ngày 17 7 1995 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh Căn cứ Nghị định 59 2002 NĐ-CP ngày 4 6 2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền thủ tục duyệt phim. Điều 2. Những điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này thay thế những quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim tại Thông tư 61 TT ĐA ngày 01 10 1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48 CP về tổ chức và hoạt động điện ảnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Điện ảnh giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin và những tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Quang Nghị Đã ký QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT PHIM VÀ THẨM QUYỀN THỦ TỤC DUYỆT PHIM Ban hành kèm theo Quyết định số 38 2002 QĐ-BVHTTngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Điều 1 Đối tượng áp dụng. Quy định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam thành lập cơ sở sản xuất phim và trình duyệt phim để phổ biến rộng rãi. Điều 2 Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim. 1. Đối với cơ quan nhà nước tổ chức xã hội tổ chức kinh tế hoạt động bằng nguồn ngân sách của nhà nước muốn thành lập cơ sở sản xuất phim .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN