TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 4

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hiệu điện thế uAM Trễ pha Ạ 6 so với dòng điện qua mạch và dòng điện qua mạch trễ pha n 3 so với uMB. Điện trở R và điện trở R0 của cuộn dây có giá trị bằng a R 100 ft Ro 2y3 -- b R 100 Ỹ ft Ro 50 ft c R 100 ft R0 25 ft d R 100 3 ft R0 25 3 ft 268. Đoạn mạch như hình vẽ UAB 100 2sin 100 t V Khi K đóng Ampe kế A1 chỉ 2A. Khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha n 4 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Các Ampe kế có điện trở rất nhỏ. Số Ampe kế A2 khi K mở là a 2 A b 1 A c V2 A d 2 T2 A 269. Cho đoạn mạch như hình vẽ R0 50 ft UAB Uo Sin 100 t V Biết uAM sớm pha 1200 so với uMB. Độ tự cảm L có giá trị a 0 28 H b 0 3 H c 0 1 H d 0 09 H e Không tính được vì thiếu dữ liệu. 270. Cho đoạn mạc như hình vẽ UAB U0sin 100 t V Biết uAM sớm pha 1350 so với uMB. Với Rọ 100 ft và u. ii cùng pha với i. Tụ C có giá trị a 15 9 V b 318 F c 31 8 F d 63 6 F e Không tính được vì thiếu dữ liệu 271. Đoạn mạch như hình vẽ R 30 ft L X H i 2 sin100 n t A . Biểu thức u Aii là 52 37 J 37 J a u 100sin 100 J t J V b u 100sin 100 Jt - V . ÍX . . 53j. rx . . 53j . . . . c u 100 2 sin 100 Jt V d u 100 2 sin 100 Jt V e dạng khác 272. Mạch điện xoay chiều gồm R 80 -- nối tiếp với tụ C 10 F. u Cường độ dòng điện qua mạch có dạng i V 2 sin 100 Jt J A . Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là a u 100 V2sin 100Jt 2J V b u 100 V2 sin 100Jt -2J V 45 45 c u 100sin 100 Jt - J V d u 100sin 100 Jt 3 V e u 100 2 sin 100 Jt 3 V 273. Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ L H C 31 8 F R có giá trị xác định i 2sin 100 Jt -J A J 3 Biểu thức uMB có dạng a umb 200sin 100 Jt - J V b umb 600sin 100 Jt J V 3 6 c umb 200sin 100 Jt J V d umb 600sin 100 Jt - J V 6 2 e uMB 200sin 100 Jt -5J V 6 274. Đoạn mạch như hình vẽ ZC 30 n R 40 n ZL 40 Q R0 30 o Biểu thức dòng điện qua tụ C là i I0 sin 100 Jt và UAM 100 V. Biểu thức điện thế hai đầu cuộn dây là 53 a u 100 smV2 sin 100 t 53 7 V b 200sin 100 t 37 V 180 180 c u 100sin 10 K t -37 V d u 100 2 sin 100nt V 180 2 275. Đoạn mạch như hình vẽ R 20 ft ZL 100 ft ZC 50 ft uMQ 100sin 100 t V .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN