TAILIEUCHUNG - Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN

Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN về việc giao Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp quản lý Xí nghiệp In 15 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 57 2002 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP IN 15 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về chuyển doanh nghiệp thuộc Cục tại Công văn số 1613 CV ĐCKS-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2002 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách công nghiệp quản lý Xí nghiệp In 15 . Điều 2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành các thủ tục tiếp nhận nguyên trạng Xí nghiệp In 15 và giải quyết các vấn đề có liên quan khác theo đúng các qui định của pháp luật Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách công nghiệp Giám đốc Xí nghiệp In 15 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Bùi Xuân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN