TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1287 2002 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1287 2002 QĐ-NHNN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 01 2003 và thay thế các Quyết định sau đây của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 220 QĐ-NH ngày 27 11 1991 về việc cho phép các ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích Quyết định số 212 QĐ-NH1 ngày 22 09 1994 về việc ban hành Thể lệ phát hành trái phiếu ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư và phát triển Quyết định số 07 QĐ-NH1 ngày 25 01 1994 về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ Quyết định số 115 QĐ-NH1 ngày 01 06 1994 về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ Quyết định số 214 QĐ-NH1 ngày 23 09 1994 về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng Quyết định số 243 QĐ-NH1 ngày 30 09 1994 về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    15    0    18-01-2021