TAILIEUCHUNG - Quyết định 164/2002/QĐ-TTg

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 164 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 164 2002 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC-PHÉ DUYỆT QUYHOẠCH ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 752 BXD-VLXD ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6493 BKH CN ngày 11 tháng 10 năm 2002 Căn cứ kết luận cuộc họp các Bộ ngành liên quan tại Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây 1. Mục tiêu phát triển Mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xi măng cả về số lượng chất lượng chủng loại cho nhu cầu trong nước dành một phần xuất khẩu và nhanh chóng đưa ngành xi măng Việt Nam thành một ngành công nghiệp mạnh có công nghệ sản xuất hiện đại đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của nước ngoài góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 2. Quan điểm phát triển - về đầu tư Phát triển công nghiệp xi măng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế sản phẩm có sức cạnh tranh ngày càng cao trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường sinh thái di tích lịch sử văn hoá cảnh quan và an ninh quốc phòng. Chỉ đầu tư xây dựng các dự án xi măng nằm trong quy hoạch được phê duyệt với công nghệ tiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN