TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1101/2002/QĐ-BCA(A11)

Quyết định số 1101/2002/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Công an ban hành | BỘ CÔNG AN Số 1101 2002 QĐ-BCA A11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG LĨNH VỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 Căn cứ Nghị định số 37 1998 NĐ-CP ngày 09 6 1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 3 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Sau khi thống nhất với Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam Ban Chỉ đạo 33 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gồm những tin trong phạm vi sau 1. Những tài liệu mẫu vật thu thập qua điều tra số liệu tổng hợp tuyệt đối toàn quốc về hậu quả chiến tranh hóa học đối với con người và môi trường Việt Nam chưa công bố hoặc không công bố 2. Các số liệu tổng hợp phân tích do các phòng thí nghiệm Việt Nam làm chưa công bố hoặc không công bố 3. Số liệu nội dung các chương trình đề tài dự án nghiên cứu về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam chưa công bố hoặc không công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Lê Hồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN