TAILIEUCHUNG - Quyết định số 584/2003/QĐ-BCA(A11)

Quyết định số 584/2003/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành | BỘ CÔNG AN Số 584 2003 QĐ-BCA A11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 584 2003 QĐ-BCA A11 NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 12 2000 Căn cứ Nghị định số 37 1998 NĐ-CP ngày 9 6 1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 3 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Thương mại QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thương mại gồm những tin trong phạm vi sau 1. Các dự án về chính sách thương mại của Bộ thương mại trình Chính phủ. 2. Số liệu về tổng cung tổng cầu các mặt hàng trọng yếu của Nhà nước về tài sản hàng hoá dự trữ của ngành Thương mại chưa công bố. 3. Kế hoạch và biện pháp điều hành xuất nhập khẩu bảo đảm cân đối cung cầu ổn định thị trường xã hội chưa công bố. 4. Tài liệu tổng kết báo cáo thực trạng thị trường trong nước buôn bán giữa Việt Nam với nước ngoài và hoạt động của Văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam chưa công bố. 5. Số liệu khảo sát nghiên cứu hoạt động thương mại từng khu vực từng nước từng doanh nghiệp đối tác của Việt Nam ở nước ngoài và những tin tức thu thập từ nước ngoài phục vụ cho kinh tế - thương mại không công bố hoặc chưa công bố. 6. Các loại chỉ số tổng hợp về giá cả và phương án chỉ đạo về giá điều chỉnh giá chưa công bố. 7. Lệnh của cơ quan có thẩm quyền kế hoạch phương án kiểm tra vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong hoạt động thương mại chưa công bố. 8. Tin tài liệu về tổ chức cá nhân kể cả người nước ngoài có dấu hiệu buôn lậu mua bán hàng giảm hoặc vi phạm nghiêm trọng chính sách pháp luật về quản lý thị trường đang trong quá trình theo dõi điều tra. 9. Các loại mã khoá dùng trong công tác ứng dụng tin học của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN