TAILIEUCHUNG - Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 78 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78 2002 NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị quyết số 31 1999 QH10 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 6 Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh tạo việc làm cải thiện đời sống góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo ổn định xã hội. Điều 2. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi gồm 1. Hộ nghèo. 2. Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp và học nghề. 3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120 HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ . 4. Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 5. Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh thuộc hải đảo thuộc khu vực II III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa sau đây gọi là Chương trình 135 . 6. Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác sau đây gọi là Người vay khi vay vốn theo quy định của Nghị định này không phải thế chấp tài sản trừ các tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN