TAILIEUCHUNG - Chương 18: Quá trình quá độ ở mạch phi tuyến

Tham khảo tài liệu 'chương 18: quá trình quá độ ở mạch phi tuyến', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện II Trang 103 CHƯƠNG 18 QUA TRÌNH QUA ĐỘ Ơ MẠCH PHI TUYÊN 1. Đặc điểm cua qua trình qua độ trong mạch phi tuyến. - Việc đóng nguồn hình sin vào mạch tuyến tính co chứa dung cam và trỏ co thể tạo dóng àp quà đồ cức đại khồng vứỏt quà 2 lần biến đồ ỏ trạng thài xàc lập. Nhứng khi đong vào màch khàng phi tuyến thì co thế xuầt hiện điện àp hày dong điện quà đồ lỏn hỏn trị sồ xàc lập nhiếu lần tràng thài này rầt dế đứà đến sứ cồ. - Quà trình quà đồ ỏ màch phi tuyến ngoài sứ thày đồ i đặc biết vế lứỏng nhứ trến no con thày đồ i vế chầt QTQĐ trong màch phi tuyến co thế phàt sinh nhứng hiến tứỏng mỏi nhứ quà trình tứ dào đồng co tần sồ nguồn - Quà trình quà đồ màch phi tuyến đứỏc miếu tà bàng nhứng phứỏng trình vi phần phi tuyến viết theo luầt K1 K2. Bài toàn quà trình quà đồ là bài toàn giài hế phứỏng trình vi phần phi tuyến cho thỏà màn sỏ kiến nến khồng co phứỏng phàp nào chung mà chỉ co nhứng phứỏng phàp gần đung dung cho nhứng màch cu thế . Tà xet mồt sồ phứỏng phàp gần đung giài quà trình quà đồ màch phi tuyến. 2. Phương pháp tuyến tính hoa sộ hạng phi tuyến nho. I. Tinh thần phương phap 1. Trong trứỏng hỏp quà trình củà màch đi đến ồn định thì nếu co thày đồ i ít nào đo càc sồ hàng hày hế sồ củà phứỏng trình thì nghiếm cung thày đồ i nho tứỏng ứng luc đo tà co thế coi sồ hàng phi tuyến là nho trong hế phứỏng trình màch nến co thế gần đung cho no bàng 0 mà khồng ành hứỏng nhiếu đến nghiếm củà quà trình. Ví du Khi phi tuyến nho co thế coi gần đung nhứ sàu UR R i .i R0 . i UL L i .i à . .i 2. Ap dung tinh thần ầy đế giài nhứng bài toàn mà phứỏng trình màch là phứỏng trình vi phần cầp 1 liến hế hài biến nhứng giứà hài biến đo lài co quàn hế hàm phi tuyến đo chính là hàm đặc tính Ví du xet cuồn dầy lõi thep co điến trỏ r đứỏc đong vào nguồn co Sđđ e t hình sin hình . tà biết sàu khi đong mồt thỏi giàn thì quà trình trong màch se đến xàc lầp ồn định nến co thế àp dung phứỏng phàp tuyến tính hoà đế chuyến hế phứỏng .