TAILIEUCHUNG - Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện II - Chương 14

Nội dung chương này trình bày về Tính quá trình quá độ mạch tuyến tính bằng phương pháp phân tích kinh điển. Từ bản chất giải quá trình quá độ mạch tuyến tính là giải hệ phương trình và phân tích hệ số hằng cho thoả mãn sơ kiện ta sử dụng lý thuyết phương trình vi phân | Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện II Trang 51 CHƯƠNG 14 TÍNH QUA TRÌNH QUA ĐỘ MẠCH TUYÊN tính bang phương pháp TÍCH PHÂN KINH ĐIÊN Từ ban chất giai qua trình qua độ mạch tuyến tính là giải hệ phuơng trình vi phân hệ sộ hằng cho thoa man sơ kiện ta sừ dung ly thuyết phừơng trình vi phấn đừa ra phừơng phap nhừ sau 1. Phương pháp tích phân kinh điển giai qua trình qua độ mạch tuyến tính. Phừơng phap phấn tích qua trình qua độ dừa trến sừ tích phấn phừơng trình vi phấn cho thoa man sơ kiện goi la phừơng phap tích phấn kinh điện. I. Nội dung vá tinh thân phương pháp Theo ly thuyệt phừơng trình vi phấn thì nghiệm cua phừơng trình vi phấn tuyện tính khộng thuấn nhất se la xệp chộng nghiệm phừơng trình vi phấn thuấn nhất va nghiệm riệng cua phừơng trình vi phấn khộng thuấn nhất. Từc biệu thừc nghiệm co dang XTQKTN XTQTN XRKTN 14 1 Trong đo XTQKTN la nghiệm tộng quat cua phừơng trình vi phấn co vệ 2 phừơng trình vi phấn khộng thuấn nhất . XTQTN la nghiệm tộng quat cua phừơng trình vi phấn khộng co vệ 2 phừơng trình vi phấn thuấn nhất . xRKTN la nghiệm riệng cua phừơng trình vi phấn co vệ 2 phừơng trình vi phấn khộng thuấn nhất . Ap dung tinh thấn nay đệ giai hệ phừơng trình vi phấn tuyện tính biệu diện giai đoan qua độ cua mach điện. Ta thấy rằng trong phừơng trình mach điện thì vệ 2 chỉ nguộn kích thích cho nện phừơng trình khộng co vệ 2 từc la khộng co kích thích cừơng bừc ma khi mach khộng co kích thích cừơng bừc thì trong no chỉ co thệ co qua trình tao ra do qua trình cu trừơc đong mơ nện tao goi nghiệm nay la nghiệm từ do XTQTN xTd Khi co kích thích cừơng bừc tac động vao mach sau khi đong mơ vơi thơi gian đu lơn thì qua trình trong mach se xac lấp vì vấy nghiệm riệng cua phừơng trình vi phấn co vệ 2 chính la nghiệm xac lấp nện XRKTN XXL. Nện từ 14-1 co xqd Xxl xtd. 14-2 Từ đo thấy ro ta đa qui việc xac định nghiệm qua độ vệ việc xac định nghiệm xac lấp xệp chộng vơi nghiệm từ do đệ tranh việc phai tích phấn phừơng trình vi phấn cua mạch. Ví du Xet qua trình qua độ cua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.