TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phú

Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số 19 2015 QĐ-UBND Vĩnh Phúc ngày 28 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Quyết định số 03 2014 QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 07 TTr-KHĐT ngày 12 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố thị xã Thủ trưởng các tổ chức đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. . Nơi nhận - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp - TTTU HĐND tỉnh Đoàn ĐBQH tỉnh - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Như Điều 2 - UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể - CPVP cVnCTH-VP UBND tỉnh - Báo VP Đài PT-TH tỉnh Cổng TTGTĐT tỉnh - Trung tâm Công báo tỉnh Website Chính phủ - Lưu VT CN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Phùng Quang Hùng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC QUY định Về quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành kèm theo Quyết định số 19 2015 QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Chương I QUY ĐỊNH Chung Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng và quy định chung 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng a Quy định này điều chỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư XTĐT của tỉnh Vĩnh Phúc và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. b Đối tượng áp dụng của Quy .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.