TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 19 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 27 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật to chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 07 2014 TTLT-UBDT-BNV ngày 22 12 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc và Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng của Ban Dân tộc 1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật chịu sự chỉ đạo quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc. Trụ sở của Ban Dân tộc đặt tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 07 2014 TTLT-UBDT-BNV và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Dân tộc gồm 1. Lãnh đạo Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban 2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 1 a Văn phòng b Thanh tra c Phòng Chính sách Dân tộc d Phòng Kế hoạch Tổng hợp đ Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. 3. Biên chế của Ban Dân tộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trưởng Ban Dân tộc quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.