TAILIEUCHUNG - Mô hình sử dụng thời gian của trẻ em Việt Nam

Bài viết "Mô hình sử dụng thời gian của trẻ em Việt Nam" phân tích những yếu tố quyết định hành vi sử dụng thời gian của trẻ em Việt Nam đo bằng giờ, mối quan hệ giữa mô hình phân bố thời gian của trẻ em, đặc điểm hộ gia đình, của bố mẹ và đặc điểm nhân khẩu học riêng của trẻ em. | 91 Trao ốổí nghiệp Vô Xã hội học số2 58 1997 MÓ HÌNH SỬ DUNG THỜI GIAN CUA TRE EM VIỆT NAM MY LIU YUK CHU Trong mô hình cua Becker 1965 thời gian được xem như một đầu vào quan trong cua các hoạt động kinh te. Dựa trên công trình nay Gronau va Becker 1981 đa nghiên cưu phần bô thời gian đặc biệt đôi vời phu nự co chông va cac quyệt định cua ho vê phần bô thời gian cua cac hoat động thị trường cac hoat đông phi thị trường va thời gian nhan rôi. Nhiêu công trình nghiên cựu khac Rosenzweig va Evenson 1977 Nakamura va Nakamura 1992 Oliver 1992 Tiefenthaler1995 tầp trung vao quan hê giữa phần bô thời gian va ty lê sinh đe. ở cac nườc phat triên trach nhiêm cua con cai trong hô gia đình co môt tầm quan trong han chê trong khi đo nhưng nghiên cưu Hull 1975 Kanbargi 1991 Srikantan 1991 cho thầy rặng ờ cac nườc đang phat triên tre em mời 5 tuô i cung co vai tro sản xuầt bên trong va ngoai hô gia đình. Hầu hêt cac nghiên cưu tầp trung vao vần đê lao đông tre em va cach tiêp cần chu yêu la miêu ta Kanbargi 1991 Grootaert va Kanbur 1995 . Cac phường phap chỉ sô kinh tê điêu tra vê phần bô thời gian cua tre em ít đườc ap dung co thê do ban chầt cua vần đê cần phai co nhưng sô liêu sầu va đặc trưng vê chỉ sô kinh tê. De Graff va nhưng người khac 1992 sư dung mô hình Pr it đê xem xet môi quan hê giưa sư lưa chon tham gia cua tre em va ty lê sinh đe cao ờ Philippines. Bai bao nay phần tích sầu hờn nhưng yêu tô quyêt định hanh vi sư dung thời gian cua tre em Viêt Nam đo bàng giờ. Nhưng hoat đông như lao đông đi hoc va lam cac công viêc nôi trờ đườc xem xet. Mô hình T it đườc sư dung đê nghiên cưu quan hê giưa mô hình phần bô thời gian cua tre em va nhưng đặc điê m cua hô gia đình cua bô me va nhưng đặc điê m nhần khầu hoc riêng cua tre em. I- Nhũng van đề lý thuyết Gia định môi hô gia đình gôm người bô ky hiêu la f người me m va con cai c va môi hô gia đình tìm cach đê tăng tôi đa Ham sư dung đa hờp chịu nhưng chi phôi vê thời gian va ngần sach co thê đườc viêt dười dang . n 11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.