TAILIEUCHUNG - Ebook Nhãn khoa cận lâm sàng: Phần 2 - Lê Minh Thông (chủ biên)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Nhãn khoa cận lâm sàng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thị lực và thị trường, chu vi kế tự động Humphrey, cắt lớp quang học kết hợp, đo bản đồ giác mạc với máy Orbscan II, khái niệm cơ bản về siêu âm nhãn khoa,. . | THỊ Lực THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 1. Giải thích ý nghĩa của đo thị tực và cách xây dựng bảng thị lực. 2. Giải thích ý nghĩa của đo thị trường. 3. Biết nguyên tắc của đo thị trường ước lượng. 4. Biết cách dọc kết quả của thị trường kế Goldmann. 1. THỊ Lực . Định nghĩa Thị lực theo nghĩa thông thường là khả năng nhìn rõ chi tiết. Hiểu một cách khoa học hơn đó là khả năng phân biệt hai điểm tách rời nhau. Như vậy hai điểm này sẽ được nhìn dưới một góc được gọi là góc thị giác. Thị lực vì vậy có thể được định nghĩa một cách chính xác hơn đó là góc thị giác nhỏ nhất để phân biệt hai điểm tách rời nhau. Trên lý thuyết góc này có thể tính được. Để có thể phân biệt hai điểm tách rời nhau thì trên võng mạc hoàng điểm phải có hai tế bào nón bị kích thích được ngăn cách bởi một tế bào nón xen kẽ không bị kích thích. Biết đường kính tế bầo nón vừng hoàng điểm khoảng 2 1 và khoảng cách từ tiêu cự của mắt đến võng mạc là 20mm ta tính được góc a 24 - 30 . Trong thực tế không thể có góc thị giác 24-30 vì lức nầo nhãn cầu cũng lay động và sự khuếch tán của ánh sáng qua lỗ đồng tử. Theo HOOKS nhà thiên văn học 1705 góc thị giác nhỏ nhít để phân biệt hai ngôi sao là r. Người ta qui ựớcniọi người bình thương có góc thi giác thực tế là a r. Từ đố có thể định nghĩa thị lực là tỉ 1Ệ giữa cách người bình thường phân biệt hai điểm A và B tách rời nhau ỏ góc a r d là khoảng cách người được thử phân biệt hai điểm A và B ở góc a . Nguyên tắc đo thị lực Từ định nghĩa đó TL a Ị a d D người ta thường chọn D 5m trong thực tê 5m coi như vô cực và mắt không cần điều tiết ta tính được khoảng cách AB. AB tgaxD rad x l 5mm lìm khoảng cách d để người được thử phân biệt AB và ta sẽ xác định được thị lực người này. . Thử thị lực . Nyưởỉ được thử di chuyển kẻ một hàng chữ E hoặc c được nhìn dưới góc thị giác r góc ồ khoảng cách 5m nét chử rộng l 5mm . Nếu người được thử phân biệt được hàng chữ này ờ khoảng cách 4m thì thị lực người này sẽ là 4 5 nếu ở khoảng cách 2m thì thị

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.