TAILIEUCHUNG - Ca daodân gian đề tài đợi chờ

Em ở bên này, em bắc cầu mười hai tấm ván Anh ở bên kia, anh cất cái quán chín mươi hai tầng Bán buôn nuôi má cầm chừng đợi em. 2. Em có chồng rồi hết đợi hết trông Giả như ruộng mãi chuộc không thấy về 3. Em nguyền cùng anh tại miền cây xoài | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r 1 4-X J A 4- 1 A 1 o Ca dao đê tài đợi chờ 12 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQOOOOOQOOO 1. Em ở bên này em bắc cầu mười hai tấm ván Anh ở bên kia anh cất cái quán chín mươi hai tầng Bán buôn nuôi má cầm chừng đợi em. 2. Em có chồng rồi hết đợi hết trông Giả như ruộng mãi chuộc không thấy về 3. Em nguyền cùng anh tại miền cây xoài Giàu lâm sản cũng đợi khó ăn mày cũng nuôi nhau. 4. Em như mía tiến vừa tơ Anh như chuối ngự còn chờ đợi ai Núi cao sông hãy còn dài Thương nhau đâu dễ mấy ngày gặp nhau 5. Em về chong chóng mà ra Để anh chờ đợi sương sa lạnh lùng - Sương sa thì mặc sương sa Em còn thu xếp cửa nhà chưa xong 6. Ghe anh bóng láng mỏng ván nhẹ chèo Anh ơi bớt một mái xả chèo đợi em 7. Ghe anh bóng láng mõng ván nhẹ chèo Xin anh bớt mái xả đèo đợi em 8. Ghe anh mỏng ván bóng láng nhẹ chèo Xin anh bớt mái nương lèo đợi em 9. Giả ơn ai có cây dừa Cho tôi nghỉ mát đợi chờ người thương. 10. Gió đánh cành đa gió đập cành tre Chiếc thuyền anh vẫn lâm le đợi nàng. Gió đánh cành bàng Gió đập cành bàng Dừng chèo anh hát cô nàng hãy nghe 11. Gió khan thổi cạn ruộng đồng Biểu em chầm chậm lấy chồng đợi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.