TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông"có cấu trúc gồm 10 bài học bao gồm: Giới thiệu chung, dữ liệu trong máy tính; các phép toán số học và logic; kiến trúc máy tính; phần mềm máy tính; mạng máy tính và Internet; lập trình và ngôn ngữ lập trình; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. nội dung chi tiết. | Nhập môn CNTT TT 8 September 2013 N2K-HUST Thông tin liên hệ INhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Introduction to ICT Information and Communication Technology Bộ môn KTMT P502-B1 Phone 091-358-5533 E-mail khanhnk@ Bài giảng dwld tại ftp khanhnk ict Nguyễn Kim Khánh Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Viện CNTT TT ĐHBK Hà Nội Nhập môn CNTT TT N2K-HUST Tài liệu tham khảo chính 1 Thimothy J. O Leary Linda J. O Leary -Computing Today - 2004. WebSite it ct05 2 Brian K. Williams Stacey C. Sawyer -Using Information Technology - 2003 3 Quách Tuấn Ngọc - Tin học cơ bản Nhập môn CNTT TT 3 N2K-HUST Nội dung Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Dữ liệu trong máy tính Bài 3. Các phép toán số học và logic Bài 4. Kiến trúc máy tính Bài 5. Phần cứng máy tính Bài 6. Phần mềm máy tính Bài 7. Mạng máy tính và Internet Bài 8. Lập trình và ngôn ngữ lập trình Bài 9. Cơ sở dữ liệu Bài 10. Hệ thống thông tin Nhập môn CNTT TT 4 Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 1 Nhập môn CNTT TT 8 September 2013 N2K-HUST 1. Khái niệm CNTT và TT 2. Máy tính và sự phát triển của máy tính 3. Hệ thống thông tin 4. Mạng máy tính và Internet Nhập môn CNTT TT N2K-HUST 1. Khái niệm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tin học Informatics hay Khoa học máy tính Computer Science là ngành khoa học nghiên cứu về máy tính computer và xử lý thông tin trên máy tính. Công nghệ Thông tin - CNTT Information Technology - IT hay Công nghệ Thông tin và Truyền thông - CNTT TT Information and Communication Technology - ICT là sự kết hợp của Tin học và Công nghệ truyền thông. N2K-HUST _ 2. Máy tính và sự phát triển của máy tính Định nghĩa máy tính Máy tính Computer là thiết bị thực hiện theo chương trình để nhận dữ liệu vào xử lý dữ liệu và tạo ra thông tin. Chương trình program là dãy các lệnh được lưu trong bộ nhớ để điều khiển máy tính thực hiện theo. Máy tính hoạt động theo chương trình phần mềm . Nhập môn CNTT TT 7 Nhập môn CNTT TT 8 Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 2 Nhập môn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.