TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: Can thiệp thay đổi Kính vạn hoa

Đề tài Can thiệp thay đổi Kính vạn hoa nhằm giới thiệu mô hình Kính vạn hoa. 8 đặc trưng của bối cảnh và 6 lựa chọn thực hiện. Ví dụ tại Công ty Glaxo Welcome, kết luận về mô hình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT