TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: Can thiệp thay đổi Kính vạn hoa

Đề tài Can thiệp thay đổi Kính vạn hoa nhằm giới thiệu mô hình Kính vạn hoa. 8 đặc trưng của bối cảnh và 6 lựa chọn thực hiện. Ví dụ tại Công ty Glaxo Welcome, kết luận về mô hình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.