TAILIEUCHUNG - Luận văn:Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare

Năm 2006, sự hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt nam được xếp đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Ấn Độ và Nga, đứng trên cả Trung Quốc - một nước đứng đầu thế giới về số dân, về tăng trưởng kinh tế (cả về số năm tăng liên tục, cả về tốc độ tăng cao) | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TẾ CHÍ MINH 00000 HOÀNG KIM SƠN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ MEDICARE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HO CHÍ MINH NAM - 2007 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TẾ CHÍ MINH 00000 HOÀNG KIM SƠN XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ MEDICARE Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PHẠM VĂN dược TP. HO CHÍ MINH NAM - 2007 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ-----------------------------------------------------------------1 Kế toán quản trị với chức năng quản lý --------------------------------------1 Khái niệm về kế toán quản trị ------------------------------------------1 Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp -------2 Đặc điểm của thông tin kế toán quản trị trên các báo cáo kế toán quản trị ---------------------------------------------------------------------3 Phân loại chi phí trên các báo cáo-------------------------------------------4 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động trong doanh nghiệp thương mại 4 Chi phí mua hàng-------------------------------------------------4 Chi phí bán hàng-------------------------------------------------5 Chi phí quản lý hành chánh --------------------------------------5 Phân loại theo dòng vận động của chi phí trong một kỳ hoạt động kinh doanh 5 Chi phí sản phẩm-------------------------------------------------5 Chi phí thời kỳ--------------------------------------------------5 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí----------------------------------6 Biến phí---------------------------------------------------------6 Định phí---------------------------------------------------------6 Chi phí hỗn hợp--------------------------------------------------7 Một số cách phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.