TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHIẾT ASTEMISININ TỪ LÁ THANH HAO HOA VÀNG GIAI ĐOẠN 1990-1991

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học cây thanh hao hoa vàng trong thời gian 1895-1989 tại trung tâm hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc viên khoa học Việt Nam đã giao cho viện hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiện chương trình | RUNG TÂM KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHIẾT ASTEMISININ TỪ LÁ THANH HAO HOA VÀNG GIAI ĐOẠN 1990-1991 TRUNG TÂM KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUổC GIA VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT thiên NHIÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN cứư THlẾT bị công nghệ CHlẾT ASTEMISININ TỪLÁ THANH HAO HOA VÀNG GIAI ĐOẠN 1990 - 1991 HÀ NỘI - 1991 ĩ Tỉ Xĩ ĩ Cỉi âỉi cứ1 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Ks - Đào Đình Kim NHỮNG NGƯỜI CÙNG THAM GIA fỂrô - Hoàng Văn Phiệt f - Hoàng Thanh Hương - Phạm Đình Tỵ - Phạm Tuấn Anh - Lê Hữu Điển - Lưu Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.