TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng

Luận án hướng tới phân tích tính toán chuyển vị, nội lực và ổn định của kết cấu dàn xét đến tính phi tuyến hình học do kể đến sự thay đổi hình dạng của kết cấu. Dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, luận án đã xây dựng được các phương trình cân bằng cho bài toán phân tích tuyến tính và bài toán phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN Sự PHẠM VĂN ĐẠT PHÂN TÍCH KẾT CẤU DÀN CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH THEO SƠ ĐỒ BIẾN DẠNG Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Mã số 62 58 02 06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - NĂM 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN Sự - BỘ QUỐC PHÒNG Người hướng dẫn khoa học 1. GS. TSKH. Hà Huy Cương 2. PGS. TS. Nguyễn Phương Thành Phản biện 1 GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm Phản biện 2 . Nguyễn Văn Lệ Phản biện 3 GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. vào 2015. Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự - Thư viện Quốc gia 1 MỞ ĐẦU Kết cấu dàn là kết cấu có rất nhiều ưu điểm như tiết kiệm vật liệu vượt khẩu độ lớn nhẹ kinh tế và đặc biệt về phương diện kiến trúc có thể tạo được nhiều hình dáng khác nhau. Vì vậy kết cấu dàn ngày càng được sử dụng rỗng rãi trong các công trình xây dựng. Hiện nay khi tính toán thiết kế kết cấu dàn thường tính toán trên sơ đồ không biến dạng. Do kết cấu dàn ngày càng mỏng vượt khẩu độ lớn và vật liệu có độ bền cao vì thế việc phân tích trên sơ đồ không biến dạng là chưa sát với sự làm việc thực tế của kết cấu. Với lý do trên luận án nghiên cứu với đề tài Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tính toán chuyển vị nội lực và ổn định của kết cấu dàn xét đến tính phi tuyến hình học do kể đến sự thay đổi hình dạng của kết cấu. Đối tượng nghiên cứu Phân tích sự làm việc phi tuyến hình học của kết cấu dàn vòm phẳng dàn cầu không gian một lớp và dàn vòm không gian một lớp. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do . Hà Huy Cương đề xuất và kết hợp với các phương pháp quy hoạch toán học. Phạm vi nghiên cứu Giới thiệu phương pháp mới để tính toán nội lực chuyển vị và ổn định cục bộ của kết cấu dàn vòm có xét đến tính phi tuyến hình học và vật liệu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.