TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 59/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 59/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT