TAILIEUCHUNG - Thuyết trình: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại TSC (trọng nhân seafood company)

Đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại TSC (trọng nhân seafood company) nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công ty đối với tổ chức của họ. Xác định những thứ tự ưu tiên của các yếu tố đối với sự hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp TSC. | ĐỘI C2S NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN TẠI TSC (TRỌNG NHÂN SEAFOOD COMPANY) 1. Phạm Trần Quốc Đại 2. Đoàn Thị Kim Hòa 3. Hoàng Thị Thùy Nguyên 4. Nguyễn Hoàng Tiên 5. Nguyễn Thị Thu Trang 6. Hoàng Thị Thùy Trang THÀNH VIÊN NỘI DUNG -Khái niệm, bản chất của thực hiện chiến lược Các vấn đề chính trong quá trình thực hiện chiến lược Kết luận 2 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tỷ lệ chảy máu chất xám, nhảy việc tăng cao Đình công lao động gia tăng Năng suất và hiệu quả làm việc suy giảm Nhân sự là "nguyên khí" của các doanh nghiệp, là nguồn tài nguyên đem lại lợi ích cạnh tranh tốt nhất cho doanh nghiệp Suy thoái kinh tế đã dẫn đến việc suy giảm doanh thu, thị trường của các doanh nghiệp bị thu hẹp, phát sinh nhiều vấn đề về nguồn nhân lực (Quách Thiện Toàn, 2009): -Khái niệm, bản chất của thực hiện chiến lược Các vấn đề chính trong quá trình thực hiện chiến lược Kết luận 3 Sơ lược về công ty TSC Chức năng kinh doanh sản xuất chế biến thủy sản và thực phẩm xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm tôm sú và tôm thẻ đông lạnh. Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Số LĐ TT (%) Số LĐ TT (%) Tổng Lao động 356 100,00 390 100,00 Nam 112 118 23,6 Nữ 244 68,5 272 76,4 Cơ cấu lao động 356 100,00 390 100,00 LĐ gián tiếp 23 7,64 26 7,31 LĐ trực tiếp 333 92,36 364 92,69 Theo trình độ 356 100,00 390 100 ĐH, CĐ 30 8,4 32 6,32 Trung cấp 45 12,6 50 1,53 LĐ phổ thông 67 18,8 67 0,76 LĐ Trung học cơ sở 214 60,2 838 91,39 -Khái niệm, bản chất của thực hiện chiến lược Các vấn đề chính trong quá trình thực hiện chiến lược Kết luận 4 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công ty đối với tổ chức của họ. Xác định những thứ tự ưu tiên của các yếu tố đối với sự hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp TSC. -Khái niệm, bản chất của thực hiện chiến lược Các vấn đề chính trong quá trình thực hiện chiến lược Kết luận 5 3.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.