TAILIEUCHUNG - NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG RAU CẢI CHO VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Nhu cầu tiêu thụ rau và các sản phNm từ rau ngày càng cao, đặc biệt là ở vùng trung du miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, khả năng cung cấp rau cho vùng này còn rất hạn chế, do diện tích trồng phân tán, sản xuất còn manh mún, nguồn giống chưa dồi dào dẫn đến tình trạng cầu vượt quá cung. | NGHIÊN CỨU TUYẺN CHỌN VÀ PHÁT TRIEN MỘT SỐ GIỐNG RAU CẢI CHO Vùng MIỀN NÚI PHÍA BẮC Nguyễn Phi Hùng Lê Thị Ý Yên Phạm Thị Xuyên summary Selection and expanding of some vegetable varieties for Northern mountainous area of Vietnam Some selected vegetable varieties well - adapted in Northerm mountainous ecological regions are able to expand and develop in a larger scale. The result shows that 9 kale specimens are collected while some varieties such as kale in Sonla Province are potential kale specimens too. whereas a good growing and developing model of Sonla kale variety was also established. Also its yield has gained from 1500 kg for 500m2 and its income has achieved 5 73 millions VN dong for 500 m2 for a reason. Keywords Vegetable variety selection I. ĐẶT VẤN ĐỀ Az Nhu cầu tiêu thụ rau và rau ngày càng cao đặc biệt du miền núi phía Bắc. Tuy cung cấp rau cho vùng này do diện tích trồng phân tái manh mún nguồn giống chu. đến tình trạng cầu vượt quá cunt vấn đề tăng hiệu quả kinh tế trên iu. diện tích vấn đề giải quyết việc làm. của các vùng sản xuất nông nghiệp ở trung du miền núi phía Bắc đang là những vấn đề cấp thiết. Xác định được các giống rau thích hợp cho vùng trung du miền núi phía Bắc sẽ giải quyết được phần nào các vấn đề trên. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠẩG PHÁP ẩ GHIẾẩ CỨU nghiệm ô lớn các giống rau cải. hương pháp dống Điều tra thu thập có I giống rau một số tỉnh các ru về rau ở miền Bắc Việt ẩ am. giá tập đoàn Mỗi tập đoàn 1 theo thứ tự các giống mỗi giống õ 10-20 m2 không nhắc lại. Thí nghiệm khảo nghiệm ô lớn Được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại diện tích mỗi ô là 100 m2. Thí nghiệm so sánh và biện pháp canh tác Được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 3 lần nhắc lại mỗi lần nhắc lại 20 m2 Thí nghiệm về mật độ 1. Nội dung Thu thập một số giống rau có khả năng phát triển ở vùng miền núi phía Bắc So sánh các giống có triển vọng và các biện pháp canh tác phù hợp cho các giống đã được tuyển chọn Công thức 1 Khoảng cách trồng 25

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.