TAILIEUCHUNG - Tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động an sinh xã hội

Có nhiều định nghĩa về văn hóa, nhưng định nghĩa của Hồ Chí Minh là đúng đắn, khoa học và cách mạng nhất, được Đảng và Nhà nước ta quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung , xây dựng nông thôn mới hiện nay nói riêng. | BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CHUYÊN DỀ NGHIÊN cúư KHOA HOC Tư TƯỞNG HỐ CHÍ MINH VỂ HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CHỦ NHIỆM LƯONG TUẤN anh Hà Nội - 2004 Gĩ c 5 A I ỉ 10 1 NHÂN XÉT CHUYẾN ĐỂ KHOA HOC TƯTƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ AN SINH XÃ HỘI Sau khi đọc bản thuyết minh kết quả nghiên cứu của chuyên để khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội do cử nhân Lương Tuấn Anh chủ biên tôi có nhận xét như sau 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu của chuyên đề Từ khi tư tưởng Hổ Chí Minh được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết Đại hội VII việc nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của Người đã được đặt ra một cách rộng rãi và có kế hoạch đầu tư thích đáng của Đảng và Nhà nước ta. Trong giai đoạn 1991-1995 lần đầu tiên ở nước ta có một chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh Chương trình do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì với hệ thống gồm 13 đề tài trong đó có đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh vê con người và chính sách xã hội đổi với con người đề tài do . Lê Sĩ Thắng làm Chủ nhiệm đề tài Viện Triết học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia là cơ quan chủ trì. Sau đó còn nhiều đề tài nghiên cứu khác về tư tưởng của Người trong đó có một số nghiên cứu bài viết của một số tác giả trong nước giới thiệu tìm hiểu những quan điểm tư tưởng của Người về an sinh xã hội nói chung và về bảo hiểm xã hội nói riêng đăng trên các báo và tạp chí của nước ta. Tuy nhiên đêh nay vẫn chưa có một đề tài hay chuyên đề nào nghiên cứu riêng tư tưởng của Người về an sinh xã hội. Vì vậy theo tôi việc chọn chuyên đề này để nghiên cứu là rất cần thiết vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn rất cao. 2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề Chuyên đề nghiên cứu nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản về tư tưởng Hổ Chí Minh đối với hoạt động an sinh xã hội và sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta. 2 3. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đê Do yêu cầu đối với một chuyên đề cấp bộ ngành có hạn nên pham vi nghiên cứu của chuyên đề chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.