TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo

Cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của thế giới kể từ Đại hội VI của Đảng ta đến nay nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đây là sự đổi mới hết sức quan trọng có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế xã hội trong đó có vấn đề đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỂ TÀI TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ NỮ VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Mã số B2003-49- TĐ63 Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Nguyễn Thị Minh Phương HÀ NỘI-6 2006 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐỂ TÀI 1. . Nguyễn Thị Minh Phương- Viện CL CTGD. Chủ nhiệm đề tài. 2. TS. Phan Viột Hoa Viện CL CTGD. Thư ký đề tài. 3. . Nguyên Thanh Bình Đại học Sư phạm HN. 4. . Vo Thị Minh Chí Đại học Sư phạm HN. 5. . Đào Thị Oai 7 7-Ũư phạm HN. 6. TS. Trần Thị Ngọc Trâm Viên CL CTGD. 7. Ths. Nguyễn Mai Hà Viện CL CTGD. 8. TS. Tạ Thị Ngọc Thanh Viên CL CTGD Cộng tác viên của đề tài Bà Đặng Huỳnh Mai Thứ trưởng Bộ GD ĐT cố vấn đề tài. Bà Phan Thị Hồng Minh chuyên viên VP Ban cán sự Đảng Bộ GD ĐT. Ths. Trần Thị Bạch Mai Học viên QLGD ĐT. Cộng tác viên đến từ các Sở GD ĐT các tỉnh thành phố Cơ quan Bộ GD ĐT - TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh - Sở GD ĐT Sơn La Sở GD ĐT Thanh Hoá Sở GD ĐT Đắc Lắc Sở GD ĐT Trà Vinh Sở GD ĐT Cần Thơ. - Một sô học viên của Học viện CBQLGD ĐT. - Một số cơ quan tham gia thực hiên đề tài Ban VSTBPN cơ quan Bộ GD ĐT Công đơàn GD Việt Nam Ban VSTBPN Viện CL CTGD. 3 MỤC LỤC Trang Phầnl MỞ ĐẦU 11 1. Lí do chọn đề tài. 11 2. Mục tiêu nghiên cứu. 14 3. ối Urựng và phạm vi nghiên cứu. 15 4. Nội dung nghiên cứu. 15 5. Các phương pháp nghiên cứu chính. 16 6. Quá trình triển khai đẽ tài. 16 7. Sản phẩm của đề tài. 17 PHẦN n KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 18 A. Cơ SỎ LÍ LUẬN CỦA ĐỂ TÀI. 18 I. Những cách tiếp cận và một số khái niệm thuật ngữ có liên quan. 18 n. Những căn cứ xác định vị trí vai trò của phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới 31 HI. Vài nét về việc phụ nữ tham gia vào vị trí ra quyết dịnh ưên thê giới. 40 B. THỰC TRẠNG VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁN BỘ Nữ VỚI CÔNG TÁC QUÀN Lí TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 41 I. Thông tin chung về điều ưa. 41 II. Kết quả điều ưa. 44 c. ĐỂ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA CÁN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.