TAILIEUCHUNG - Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - ThS. Trần Thị Minh Tâm

Mời các bạn tham khảo bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Kiểm định giả thuyết thống kê sau đây để bổ sung thêm kiến thức về một số khái niệm; kiểm định giả thuyết thống kê (GTTK) về so sánh trung bình với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh tỷ lệ với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh phương sai với một giá trị; kiểm định GTTK về so sánh hai trung bình; kiểm định GTTK về so sánh hai tỷ lệ; kiểm định GTTK về so sánh hai phương sai. | NỘI DUNG: I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM II. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ (GTTK) VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ III. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TỶ LỆ VỚI MỘT GIÁ TRỊ IV. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT GIÁ TRỊ V. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI TỶ LỆ VI. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Giả thuyết thống kê Sai lầm loại I và sai lầm loại II. Các bước của bài toán kiểm định. P – Value II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ Xét biến ngẫu nhiên X ~ N(μ, 2). Kiểm định giả thuyết sau với mức ý nghĩa . Giả thuyết: Giá trị kiểm định: + TH1: 2 đã biết: + TH2: 2 chưa biết, n ≥ 30: II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT GIÁ TRỊ Giá trị kiểm định: +TH3: 2 chưa biết, n μ0 thì + Nếu H1: μ μ0 thì + Nếu H1: μ μ0 thì + Nếu H1: μ < μ0 thì + Nếu H1: μ ≠ μ0 thì II. KIỂM ĐỊNH GTTK VỀ SO SÁNH TRUNG BÌNH .

TÀI LIỆU HOT