TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học đại cương - Đỗ Công Đức

Bài giảng Tin học đại cương cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được các khái niệm cơ bản về tin học và máy tính, biết cách sử lý thông tin bằng máy tính điện tử; nắm được cấu trúc tổng quát, nguyên lý hoạt động của một máy tính. sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows và diệt virus; sử dụng Microsoft Word 2003 để soạn thảo văn bản; sử dụng Microsoft Powerpoint để tạo các slide báo cáo,. nội dung chi tiết. | vjwjW ợ 77 Ỡ VG 77 V TT L rÊTV 777Ơ VG 3 I TRỰỜNG CĐ CNTT HUtljNGHlLviETjHAN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 4 Tín chỉ GV Đỗ Công Đức Khoa khoa học máy tính WHAN GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tên môn học Tin học đại cương Thời lượng 4 TC 40 LT 40 TH Mục tiêu của học phần _ Ấ Á 4- 1 1 r N 1 Ă J 1 N r Biêt được khái niệm cơ bản vê tin học và máy A r 1 r 1 1 Ji A A 1 A r A 4- N A tính cách xử lý thông tin băng máy tính điện tử _ 4- . . Ấ Á r .Ẳ rÁ 1 r 1 Á 4- N Năm được câu trúc tông quát nguyên lý hoạt động của một máy tính WHAN GIỚI THIỆU MÔN HỌC _ Ỹ. 1 j1 N 1 j1 1 N 4- A INI II 7 t N 1 A Sử dụng thành thạo hệ điêu hành Windows và diệt virus Nắm được các khái niệm cơ bản vê mạng máy tính và Internet sử dụng trình duyệt Web Internet Explorer để khai thác các dịch vụ thư điện tử và tìm kiếm. _ CN V 1 A r í IN T 1 4-Ẫ j1 1 Sử dụng Microsoft Word 2003 để soạn thảo văn bản _ CN V 1 A K r j TN i 4- Ẳ J r 1 1 1 Sử dụng Microsoft Powerpoint để tạo các slide báo cáo Sử dụng Microsoft Excel thực hiện các bảng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.