TAILIEUCHUNG - Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 2

Hiện tượng pháp luật của hai hay nhiều nước khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh các mối quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài được gọi là hiện tượng xung đột pháp luật. | VĐ 2 Xung đột pháp luật 1. Xung đột pháp luật Khái niệm xung đột pháp luật Hiện tượng pháp luật của hai hay nhiều nước khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh các mối quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài được gọi là hiện tượng xung đột pháp luật. Nguyên nhân làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật Quan hệ dân sự hôn nhân gia đình lao động thương mại và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài không được điều chỉnh bằng quy phạm thực chất thống nhất. Có sự khác nhau về nội dung trong pháp luật của các nước hoặc có sự khác nhau trong việc giải thích và áp dụng những quy định giống nhau về mặt hình thức. Phạm vi của xung đột pháp luật - Chỉ xảy ra trong quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài còn trong các lình vực quan hệ pháp luật khác như HS HC không xảy ra xung đột pháp luật bởi vì Luật hành chính hình sự được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ trật tự an ninh chính trị xã hội có giá trị với mọi chủ thể trong nước và không cho phép áp dụng luật nước ngoài. Luật HC HS mang tính lãnh thổ rất nghiêm ngặt quyền tài phán công có tính lãnh thổ chặt chẽ Luật HC HS không bao giờ có các quy phạm xung đột. - Vấn đề xung đột cũng ko xảy ra trong các quan hệ về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài. Vì các QPPL trong lĩnh vực này mang tính tuyệt đối về lãnh thổ. Các quốc gia chỉ cho phép áp dụng luật nước ngoài để điều chỉnh vấn đề này trg trường hợp có ĐƯQT do quốc gia đó đã tham gia ký kết đã quy định hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Xung đột PL là đặc trưng của TPQT vì - Trong các ngành luật khác khi các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của chúng phát sinh không có hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ xã hội cũng không có trường hợp lựa chọn luật để áp dụng vì các quy phạm pháp luật của các ngành luật đó mang tính tuyệt đối về mặt lãnh thổ. - Chỉ có trong các quan hệ pl của TPQT mới có hiện tương hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ đó và làm nảy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.